الأفعال الفرنسية الأكثر استخداما من cuisiner إلى guérir | تصريف Reverso

X
صرّف
قائمة الأفعال الأكثر استعمالا 1-250, 251-500, 501-750, 751-1000
 1. cuisiner
 2. cultiver
 3. danser
 4. débattre
 5. déboucher
 6. débuter
 7. déceler
 8. décevoir
 9. décharger
 10. déchoir
 11. décider
 12. déclarer
 13. déclencher
 14. décoder
 15. découper
 16. décourager
 17. découvrir
 18. décrire
 19. déduire
 20. défendre
 21. définir
 22. dégager
 23. déjeuner
 24. déléguer
 25. délimiter
 26. délivrer
 27. demander
 28. démanteler
 29. démarrer
 30. déménager
 31. demeurer
 32. démissionner
 33. démontrer
 34. dénoncer
 35. dépasser
 36. dépecer
 37. dépendre
 38. dépenser
 39. déplacer
 40. déployer
 41. déposer
 42. déranger
 43. dériver
 44. déroger
 45. désactiver
 46. descendre
 47. désigner
 48. desservir
 49. dessiner
 50. déstabiliser
 51. détacher
 52. détecter
 53. détendre
 54. détenir
 55. déterminer
 56. détourner
 57. détruire
 58. développer
 59. devenir
 60. dévier
 61. deviner
 62. dévoiler
 63. devoir
 64. diagnostiquer
 65. dialoguer
 66. différencier
 67. différer
 68. diffuser
 69. diminuer
 70. dîner
 71. dire
 72. diriger
 73. discuter
 74. disparaître
 75. dispenser
 76. disperser
 77. disposer
 78. dissimuler
 79. dissiper
 80. dissoudre
 81. dissuader
 82. distinguer
 83. distribuer
 84. diversifier
 85. diviser
 86. divulguer
 87. donner
 88. dormir
 89. doter
 90. doubler
 91. douer
 92. douter
 93. dresser
 94. durcir
 95. durer
 96. écarter
 97. échanger
 98. échapper
 99. échoir
 100. échouer
 101. éclaircir
 102. éclairer
 103. éclater
 104. éclore
 105. économiser
 106. écouter
 107. écraser
 108. écrémer
 109. écrire
 110. édifier
 111. éditer
 112. éduquer
 113. effacer
 114. effectuer
 115. effrayer
 116. élaborer
 117. élargir
 118. élever
 119. éliminer
 120. élire
 121. éloigner
 122. emballer
 123. embarquer
 124. embaucher
 125. embrasser
 126. émettre
 127. emmener
 128. émouvoir
 129. empêcher
 130. employer
 131. emporter
 132. emprunter
 133. enclore
 134. encourager
 135. endiguer
 136. endommager
 137. endormir
 138. enfermer
 139. enfiévrer
 140. enfoncer
 141. engager
 142. engendrer
 143. enlever
 144. énoncer
 145. enquêter
 146. enrayer
 147. enregistrer
 148. enrichir
 149. enseigner
 150. ensuivre
 151. entamer
 152. entendre
 153. enterrer
 154. entourer
 155. entraîner
 156. entraver
 157. entreprendre
 158. entrer
 159. entretenir
 160. énumérer
 161. envisager
 162. envoyer
 163. épargner
 164. épouser
 165. équilibrer
 166. équiper
 167. éradiquer
 168. ériger
 169. espérer
 170. essayer
 171. estimer
 172. établir
 173. étayer
 174. éteindre
 175. étendre
 176. étouffer
 177. être
 178. étudier
 179. évacuer
 180. évaluer
 181. éviter
 182. évoluer
 183. évoquer
 184. examiner
 185. exciter
 186. exclure
 187. excuser
 188. exécuter
 189. exercer
 190. exiger
 191. expédier
 192. expliquer
 193. exploiter
 194. explorer
 195. exploser
 196. exporter
 197. exposer
 198. exprimer
 199. expulser
 200. extraire
 201. fabriquer
 202. faciliter
 203. faillir
 204. faire
 205. falloir
 206. favoriser
 207. féliciter
 208. fermer
 209. fêter
 210. fier
 211. figurer
 212. filer
 213. filmer
 214. filtrer
 215. finaliser
 216. financer
 217. finir
 218. fleurir
 219. fonctionner
 220. fonder
 221. fondre
 222. forcer
 223. forger
 224. formuler
 225. fouiller
 226. fournir
 227. franchir
 228. frapper
 229. freiner
 230. fréquenter
 231. frire
 232. fuir
 233. fumer
 234. fusionner
 235. gâcher
 236. gagner
 237. garantir
 238. garder
 239. gêner
 240. générer
 241. gérer
 242. gésir
 243. glisser
 244. gonfler
 245. goûter
 246. gouverner
 247. grandir
 248. grimper
 249. guérir
إعلان