الأفعال مع مضاعفة المشاركين في الإسبانية

X
صرّف

In Spanish past participles can play two roles.

- As a verb form, it’s used in the perfect tenses with the auxiliaries haber and ser. In this case we use the first participle.

Se han hartado de calamares.

- As an adjective, it’s used alone or with the auxiliaries tener and estar. In this case we use the second participle.

Ya están hartos.

The verbs that do have double participles are listed below.
صيغة المصدر
نعت فعلي
نعت فعلي (نعت)
نعت فعلي absorbido
نعت فعلي (نعت) absorto
نعت فعلي abstraído
نعت فعلي (نعت) abstracto
نعت فعلي afligido
نعت فعلي (نعت) aflicto
إعلان
نعت فعلي ahitado
نعت فعلي (نعت) ahíto
نعت فعلي atendido
نعت فعلي (نعت) atento
نعت فعلي bendecido
نعت فعلي (نعت) bendito
نعت فعلي bienquerido
نعت فعلي (نعت) bienquiso
نعت فعلي circuncidado
نعت فعلي (نعت) circunciso
نعت فعلي compelido
نعت فعلي (نعت) compulso
نعت فعلي comprendido
نعت فعلي (نعت) comprenso
نعت فعلي comprimido
نعت فعلي (نعت) compreso
نعت فعلي concluido
نعت فعلي (نعت) concluso
نعت فعلي confesado
نعت فعلي (نعت) confeso
نعت فعلي confundido
نعت فعلي (نعت) confuso
نعت فعلي consumido
نعت فعلي (نعت) consunto
نعت فعلي contundido
نعت فعلي (نعت) contuso
نعت فعلي convencido
نعت فعلي (نعت) convicto
نعت فعلي corregido
نعت فعلي (نعت) correcto
نعت فعلي corrompido
نعت فعلي (نعت) corrupto
نعت فعلي despertado
نعت فعلي (نعت) despierto
نعت فعلي desproveído
نعت فعلي (نعت) desprovisto
نعت فعلي difundido
نعت فعلي (نعت) difuso
نعت فعلي dividido
نعت فعلي (نعت) diviso
نعت فعلي elegido
نعت فعلي (نعت) electo
نعت فعلي enjugado
نعت فعلي (نعت) enjuto
نعت فعلي excluido
نعت فعلي (نعت) excluso
نعت فعلي eximido
نعت فعلي (نعت) exento
نعت فعلي expelido
نعت فعلي (نعت) expulso
نعت فعلي expresado
نعت فعلي (نعت) expreso
نعت فعلي extendido
نعت فعلي (نعت) extenso
نعت فعلي extinguido
نعت فعلي (نعت) extinto
نعت فعلي fijado
نعت فعلي (نعت) fijo
نعت فعلي freído
نعت فعلي (نعت) frito
نعت فعلي hartado
نعت فعلي (نعت) harto
نعت فعلي imprimido
نعت فعلي (نعت) impreso
نعت فعلي incluido
نعت فعلي (نعت) incluso
نعت فعلي incurrido
نعت فعلي (نعت) incurso
نعت فعلي infundido
نعت فعلي (نعت) infuso
نعت فعلي ingerido
نعت فعلي (نعت) ingerto
نعت فعلي injertado
نعت فعلي (نعت) injerto
نعت فعلي insertado
نعت فعلي (نعت) inserto
نعت فعلي invertido
نعت فعلي (نعت) inverso
نعت فعلي juntado
نعت فعلي (نعت) junto
نعت فعلي maldecido
نعت فعلي (نعت) maldito
نعت فعلي malquerido
نعت فعلي (نعت) malquiso
نعت فعلي manifestado
نعت فعلي (نعت) manifiesto
نعت فعلي manumitido
نعت فعلي (نعت) manumiso
نعت فعلي marchitado
نعت فعلي (نعت) marchito
نعت فعلي nacido
نعت فعلي (نعت) nato
نعت فعلي omitido
نعت فعلي (نعت) omiso
نعت فعلي oprimido
نعت فعلي (نعت) opreso
نعت فعلي pasado
نعت فعلي (نعت) paso
نعت فعلي poseído
نعت فعلي (نعت) poseso
نعت فعلي prendido
نعت فعلي (نعت) preso
نعت فعلي presumido
نعت فعلي (نعت) presunto
نعت فعلي pretendido
نعت فعلي (نعت) pretenso
نعت فعلي propendido
نعت فعلي (نعت) propenso
نعت فعلي proveído
نعت فعلي (نعت) provisto
نعت فعلي radiodifundido
نعت فعلي (نعت) radiodifuso
نعت فعلي recluido
نعت فعلي (نعت) recluso
نعت فعلي reimprimido
نعت فعلي (نعت) reimpreso
نعت فعلي reinsertado
نعت فعلي (نعت) reinserto
نعت فعلي retorcido
نعت فعلي (نعت) retuerto
نعت فعلي rompido
نعت فعلي (نعت) roto
نعت فعلي salpresado
نعت فعلي (نعت) salpreso
نعت فعلي salvado
نعت فعلي (نعت) salvo
نعت فعلي sepultado
نعت فعلي (نعت) sepulto
نعت فعلي sobreimprimido
نعت فعلي (نعت) sobreimpreso
نعت فعلي sofreído
نعت فعلي (نعت) sofrito
نعت فعلي soltado
نعت فعلي (نعت) suelto
نعت فعلي subdividido
نعت فعلي (نعت) sudiviso
نعت فعلي substituido
نعت فعلي (نعت) substituito
نعت فعلي sujetado
نعت فعلي (نعت) sujeto
نعت فعلي suprimido
نعت فعلي (نعت) supreso
نعت فعلي suspendido
نعت فعلي (نعت) suspenso
نعت فعلي sustituido
نعت فعلي (نعت) sustituto
نعت فعلي teñido
نعت فعلي (نعت) tinto
نعت فعلي torcido
نعت فعلي (نعت) tuerto
نعت فعلي torrefactado
نعت فعلي (نعت) torrefacto